سه شنبه گذشته، خبری بر روی رسانه ها نقش بست که هر چند عده ای را در شک فرو برد، اما بسیاری از رسانه ها مصلحت را در آن دیدند تا سریعاً از کنار این خبر بگذرند. خبری که تنها معدودی از رسانه ها سعی کردند با یک تحلیل بسیار سطحی از آن عبور کنند.

خبر این بود: ”وزیر ارشاد: باید آهنگسازها را به حوزه علمیه بفرستیم تا احکام مربوط به این موضوع را استنباط کنند.“


انتشار: هفته نامه شهرسبز شماره 379 مورخ 5 مرداد 95 - کازرون نگاه -
علی جنتی وزیر ارشاد
منبع : انجمنی |فــقــهــ هـــنـــر، آری یــا نــــه؟!
برچسب ها : رسانه